ludzie

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem https://www.iokularnicy.pl przez Marcina Norka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Keron Marcin Norek, ul. Spacerowa 15B, 57-402 Nowa Ruda, NIP: 8851356830, Regon: 021169984, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

 

Dane teleadresowe:

Biuro Handlowe Keron

ul. Spacerowa 15B

57-402 Nowa Ruda

 

Dział handlowy · tel. 74 813 99 32

biuro@iOkularnicy.pl

 

Dział Reklamacji i Zwrotów· tel. 74 813 99 32

 

Kontakt z Konsultantem Optycznym

konsultant@iOkularnicy.pl

tel:74 813 99 32

 

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4)      Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5)      Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6)      Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.iokularnicy.pl  za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7)      Strona – Usługodawca lub Klient;

8)      Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10)   Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11)   Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Marcin Norek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Keron Marcin Norek, ul. Spacerowa 15B, 57-402 Nowa Ruda, NIP: 8851356830, Regon: 021169984;

12)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

1.    Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.    Klient powinien mieć świadomość, że w celu zachowania bezpieczeństwa powinien zapewnić, aby w stosunku do osoby, która ma stosować zamawiane w Sklepie soczewki lub okulary:

a)      rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych lub okularowych, zostały dobrane przez lekarza okulistę lub optometrystę;

b)      w badaniu nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych lub okularowych;

c)      znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych lub okularowych;

d)      poinstruowana została przez lekarza okulistę lub optometrystę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych, związanych z używaniem soczewek kontaktowych lub okularowych i zobowiązuje się do tych zaleceń;

e)      ma ona świadomość, że soczewki należy używać ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, ich systematycznej wymiany, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania higieny przy ich użytkowaniu.

 

 

§ 4

Zamówienia

1.      Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.

2.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

3.      Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4.      Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.     Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia,  o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.

7.     Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju zamawianego towaru średnio 3-10 dni roboczych (np. dłuższy czas oczekiwania na recepturowe soczewki korekcyjne oraz na soczewki barwione).

 

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1.   Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2.   Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3.   Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a)      przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

Nasz nr konta bankowego:

02 1020 5112 0000 7302 0126 3011

PKO BP I Oddział w Nowej Rudzie

 

b)      za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

c)       za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,

4.   Zamówienia na okulary korekcyjne (oprawa + recepturowe soczewki korekcyjne) muszą być poprzedzone wcześniejszą wpłatą na podane konto (przedpłata). Przedpłata wymagana jest również przy zamówieniu "produktu na zamówienie" . Po zaksięgowaniu wpłaty rozpoczniemy realizację zamówienia.

5.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową lub poprzez odbiór osobisty.

6.   Koszty dostawy są wskazywane w koszyku w czasie składania Zamówienia oraz są zróżnicowane dla różnych sposobów płatności, a przedstawiają się następująco:

 

Forma doręczenia

Forma płatności

  Koszt  

przesyłka pocztowa priorytetowa

przelew, karta kredytowa

10,00 zł

przesyłka pocztowa priorytetowa

płatność przy odbiorze (pobranie)

18,00 zł

przesyłka kurierska

przelew, karta kredytowa

16,00 zł

przesyłka kurierska

płatność przy odbiorze (pobranie)

20,00 zł

 

 

7.   Przy wartości Zamówienia co najmniej 100 zł koszty przesyłki  pocztowej Towarów pokrywa Sprzedawca.

8.   Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

a)      uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b)      niekompletności przesyłki,

c)      niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

9.   Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

10.  Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 

§ 6

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy(zwrot Towaru)

1.            Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Możesz skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy

2.            W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3.            Towar, zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport, powinien być zwrócony na adres Sprzedawcy.

4.            Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w przypadkach:

1)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,

2)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone – np. soczewki okularowe lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6)      dostarczania prasy,

7)      usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 7

Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje)

1.    Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.    Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.

3.     W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

4.     Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

5.     Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

6.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Biuro Handlowe Keron

ul. Spacerowa 15B

57-402 Nowa Ruda

Dział Reklamacji i Zwrotów·

tel. 74 813 99 32

 

 

§ 8

Pozostałe prawa i obowiązki

1.      Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta Klienta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

2.      W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Konsument rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i rażący. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

3.      W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 

§ 9

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1.   Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

a)      przedstawienie oferty Sklepu,

b)      możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

c)      informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

d)      możliwość korzystania z Konta Klienta,

2.     Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.     Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4.     Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

5.     Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

                  a)      system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

                  b)      skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

                  c)      zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

                  d)      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

                  e)      oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

6.     Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.

8.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 

 

§ 10

Rozstrzyganie sporów

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

§ 11

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Klientów jest Keron Marcin Norek, ul. Spacerowa 15B, 57-402 Nowa Ruda
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej  konsultant@keron.pl 
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie zgłoszeń w celu prawidłowej działalności przedsiębiorstwa;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, Z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrzny audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy,. że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. do 10 lat.
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencja niepodania danych będzie niepodjęcie działań dążących do realizacji usługi.
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.       Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.       Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4.       Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.       Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

 
koszyk

Ilość produktów: 0
Wartość: 0 zł

przejdź »

Logowanie

zarejestruj się »